Organisatie

Een dag op het KAZ

De leerlingen moeten op de speelplaats aanwezig zijn vóór het eerste belsignaal, ’s morgens om 08.13 u en in de namiddag om 12.38 u.  Wie te laat komt, moet zich met zijn schoolgids melden op het leerlingensecretariaat vooraleer naar de les te gaan. Drie keer te laat komen zonder geldige verantwoording brengt een ordemaatregel met zich mee (strafstudie).

De middagpauze loopt van 11.50 u tot 12.38 u. Wie op school eet, mag het schoolterrein van het KA niet verlaten. Er is permanent toezicht voorzien.

De lessen van de namiddag lopen van 12.40 u tot 15.20 u of 16.10 u. Het precieze einduur staat in het lessenrooster in de schoolagenda vermeld of is te consulteren via het digitaal leerplatform Smartschool.

De school verlaten tijdens en tussen de gewone lesuren is niet toegelaten en wordt altijd bestraft. Wie meent de school te moeten verlaten, vraagt altijd toestemming op het leerlingensecretariaat. Mag het, dan wordt het altijd ingeschreven in de agenda en wordt er ook een stempel van de school gezet.

Is er onverwachts een leraar afwezig het achtste lesuur van de dag (het vierde lesuur op woensdag), dan kan er toestemming gegeven worden om naar huis te gaan. Ook dit gebeurt altijd door een nota en een stempel in de agenda.

Weten wij vooraf dat de volgende dag een leerkracht door ziekte afwezig zal zijn (en er geen taken/toetsen zijn voorzien), dan kan er toestemming gegeven worden om een lesuur later naar school te komen. Dit gebeurt altijd door een nota en een stempel in de agenda ten laatste de dag vooraf.

Als een leerling te laat komt, zullen de ouders om verantwoording gevraagd worden (zie ook orde- en tuchtreglement).

 VANTOT
Lesuur 108.15 u09.05 u
Lesuur 209.05 u09.55 u
Pauze09.55 u10.10 u
Lesuur 310.10 u11.00 u
Lesuur 411.00 u11.50 u
Pauze11.50 u12.40 u
Lesuur 512.40 u13.30 u
Lesuur 613.30 u14.20 u
Pauze14.20 u14.30 u
Lesuur 714.30 u15.20 u
Lesuur 815.20 u16.10 u
directeur dhr. Benny Stroobant
ka@go-zelzate.be
Coördinator dhr. Ian Piette
coordinator@go-zelzate.be
TAC (technisch adviseur-coördinator) dhr. Mario De Henau 0470 69 77 61 tac@go-zelzate.be
technisch ondersteuning  dhr. Stefan Haes tac@go-zelzate.be
leerlingensecretariaat mevr. Tania Bauwens mevr. Nele Van Hoecke mska.secretariaat@go-zelzate.be mevr. Véronique Van Den Branden mevr. Babeth Haspeel campus.info@go-zelzate.be
personeels- en directiesecretariaat mevr. Christine Vossaert mska.personeel@go-zelzate.be
budgetbeheerder mevr. Heidi Siebens ka.boekhouding@go-zelzate.be mevr. Petra Claeys ms.boekhouding@go-zelzate.be
ICT-coördinator dhr. Francis Goossens ict.coordinator@go-zelzate.be

Directie en ondersteunend personeel

Kwalitatief onderwijs brengen kan niet zonder een uitstekend en geëngageerd team. Deze mensen zorgen voor het goed functioneren van onze school en staan altijd klaar om de leerlingen bij te staan…

Schoolkosten - boeken

Studieshop.be staat in voor de verdeling van huur- en koopboeken. Het bestellen gebeurt online via de website www.studieshop.be.

De boekenpaketten graag in juli bestellen zodat ze beschikbaar zijn op 1 september. Ze worden thuis geleverd.

Na telefonisch contact met VDB studieshop kan een spreiding van betaling worden aangevraagd over drie periodes.

Digitale school

Onze school is een vooruitstrevende en digitale school.

Daarom beschikken we over een openbaar WiFi netwerk, evenwel met restricties.

We beschikken eveneens over Smartschool, een elektronisch leerplatform.

Op Smartschool kunnen de leerlingen een digitale versie van bepaalde vakken vinden. Via dit platform kunnen de leerlingen ook taken, toetsen en (extra) oefeningen maken. Ook kunnen per vakgebied interessante links worden aangeboden.

Daarnaast wordt de portfoliomodule gebruikt bij sommige vakleerkrachten, bijvoorbeeld als logboek.

Op Smartschool – module Intradesk – zijn ook alle brieven, brochures, SOHO-info etc. die in de loop van het jaar op papier worden verspreid digitaal terug te vinden.

Op de jaarkalender bovenaan rechts de openingspagina staan alle vakantieperiodes, stageperiodes en schoolactiviteiten vermeld. Deze kalender wordt permanent geüpdatet.

De leeromgeving biedt ook de mogelijkheid om snel vragen aan leerkrachten, leerlingensecretariaat of directeur te stellen.

De lesitems, alsook taken en toeten, worden digitaal opgegeven door elke vakleerkracht via de module schoolagenda.

Wil je graag je evaluatiecijfers digitaal opvolgen? Via de module skore staan je evaluaties beschikbaar. Na de diverse rapportperiodes staan ook daar de rapporten digitaal zichtbaar.

U kan ook als ouder via een eigen account inloggen in deze leeromgeving.

Leerlingenbegeleiding en CLB

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) – Deinze-Eeklo
Eikelstraat 42
9900 EEKLO
Tel.: 09 377 36 93

E-mail: deinze.eeklo@go-clb.be
Website: www.clbgoeeklo.be
Online chat:: www.clbchat.be

Verbonden aan de school:
mevr. Karen Camps – psycho-pedagogisch consulent
mevr. Lies Pieters – maatschappelijk werker
mevr. Heidi Engels – verpleegkundige

 

Leerlingenraad

Leerlingen worden jaarlijks verkozen om te zetelen in de leerlingenraad. Ze werken rond bepaalde voor­stellen en organiseren be­paalde activiteiten. De leerlingen zorgen zelf voor de invulling van de vergaderingen en voorstellen.  Zo worden de leerlingen nauwer betrokken bij het schoolbeleid van het KA.

Ondersteuningsteam KOLIBRIE

In het kader van het M-decreet, op weg naar meer inclusief onderwijs, werkte de overheid een ondersteuningsmodel uit voor leerlingen met nood aan extra ondersteuning in het onderwijs. GON/ION-begeleiding en waarborg vloeien samen in dit nieuwe ondersteuningsmodel. De aard, frequentie en inhoud van de ondersteuning verschillen ten opzichte van de vroegere begeleidingen.

Onze scholen werken samen met ondersteuningsteam Kolibrie. Dit ruime multidisciplinaire team kan begeleiding bieden aan alle leerlingen met een (gemotiveerd) verslag (uitzonderingen zijn leerlingen type 3 die geen psychiatrisch verslag hebben), die daarenboven (nog) duidelijke ondersteuningsnoden hebben. Dit in overleg met de ouders, het CLB en de school. Naast begeleiding van de leerling, zullen zij ook het leerkrachtenteam versterken om beter gewapend leerlingen met eenzelfde zorgprofiel te ondersteunen.

Schoolraad MSGO-KA

De directeur wordt bij het bestuur van de school bijgestaan door een schoolraad die wordt samengesteld uit

3 leden uit het personeel;
2 leden  uit de leerlingen;
3 leden  uit de ouders;
2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.

Het mandaat duurt vier jaar.

» Maak kennis met de schoolraad

Verkozenen leerlingen

Guust Roegiers

Verkozenen personeel

mevr. Chantal Fontana
mevr. Nina Heesakkers
mevr. Mieke Heirman

Gecoöpteerd

mevr. Kim Demaesschalk

Verkozenen ouders

mevr. Inge Van Buggenhout
dhr. John Gryp
dhr. Dave Vanmelle

Directieteam

mevr. Anja Van Parys
dhr. Benny Stroobant

In het gemeenschapsonderwijs hebben de schoolraden adviesbevoegdheid naar de directeur en de scholengroep en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden. De eigenlijke bestuursbevoegdheid in het gemeenschapsonderwijs hoort toe aan de raden van bestuur van de scholengroepen. Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het gemeenschapsonderwijs in een welbepaald gebied. Ook de ouders zijn in deze raden van bestuur vertegenwoordigd. Het zijn immers de leden van de schoolraden die, via een systeem van getrapte verkiezingen, de raad van bestuur aanduiden.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

Pionier

Leerlingen uit het 6de jaar kunnen zich aansluiten bij Pionier. Zij organiseren acties en activiteiten voor de zesde jaren en/of voor leerlingen uit de tweede en derde graad: dikke truiendag, gezond ontbijt, ‘valentijnsrozenverkoop’, de viering van de laatste 100 dagen, fuiven, voetbalwedstrijd van de zesde jaren tegen de leerkrachten, enz.  Ze zorgen ook voor de uitwerking van een jaarboek en de toespraak voor de ouders op de dag van de plechtige proclamatie.

VZW Vriendenkring

De VZW Vriendenkring is een vereniging die een belangrijke rol speelt op het gebied van sociaal-cultureel werk: Zo helpt de VZW met financiële tussenkomst in studiereizen en uitstappen, hulp bij de organisatie van de opendeurdag, financiële hulp enz.